Blog

Schôdza veriteľov v reštrukturalizácii

Reštrukturalizácia u nás na Slovensku nie je štatisticky tak často využívaná, ako napríklad konkurz. Čo je dôležité uviesť, je fakt, že úspešnosť takejto reštrukturalizácie závisí aj od toho, či sa začne včas, nakoľko reštrukturalizácia predpokladá pokračovanie v ekonomickej činnosti dlžníka. V dnešnom blogu si však priblížime, čo je schôdza veriteľov v rámci reštrukturalizácie, na čo slúži a čo sa na takejto schôdzi deje.

V reštrukturalizácii môžu veritelia taktiež vykonávať svoje práva ako účastníci konania, a to prostredníctvom veriteľských orgánov. Orgánmi veriteľov sú schôdza veriteľov a veriteľský výbor. Prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.

V právomoci tejto schôdze veriteľov je:

  • zisťovanie stanovísk veriteľov, ktorí si prihlásili pohľadávky,
  • voľba veriteľského výboru,
  • rozhodnutie o zmene reštrukturalizačného konania na konkurzné.

Na to, aby bola schôdza veriteľov uznášaniaschopná, je potrebné, aby boli prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať. Schôdza veriteľov, ktorá nie je uznášaniaschopná, signalizuje nezáujem veriteľov o reštrukturalizáciu, a preto v takomto prípade súd bez návrhu rozhodne jedným uznesením o zastavení reštrukturalizačného konania, o začatí konkurzného konania a o vyhlásení konkurzu.

Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia na schôdzi veriteľov sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných veriteľov.

Veritelia však väčšinu svojich oprávnení vykonávajú prostredníctvom veriteľského výboru, ktorý sa volí na prvej schôdzi veriteľov. Reštrukturalizačné konanie bez veriteľského výboru nemôže prebiehať, pretože úlohou veriteľského výboru je spolupráca pri príprave reštrukturalizačného plánu, teda plánu uspokojovania veriteľov.

Veriteľský výbor je buď trojčlenný alebo päťčlenný. V prípade, ak sa navolí štvorčlenný, tak sa naňho hľadí ako na trojčlenný a v poradí štvrtý zvolený člen veriteľského výboru, nie je považovaný za zvoleného.

Ak návrh na povolenie reštrukturalizácie podával veriteľ, tak sa zo zákona stane jedným z členov veriteľského výboru.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie z oblasti reštrukturalizačného konania. V prípade potreby právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

ĎURICA M. , Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Komentár. 4. vydanie