Blog

Kedy vám môže reštrukturalizácia pomôcť?

Každá osoba, ktorá je povinná viesť účtovníctvo, má povinnosť sledovať stav svojho majetku a záväzkov a prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby úpadku zabránila.

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený (bližšie informácie o úpadku sa môžete dozvedieť tu: https://www.4justice.sk/dlhy)

Platobná neschopnosť v skratke znamená, že spoločnosť nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Predlženie vo svojej podstate znamená, že dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

V prípade, ak osoba úpadku zabrániť nevie, a k úpadku príde, je povinná podať Návrh na vyhlásenie konkurzu. Návrh na vyhlásenie konkurzu majú tieto osoby - štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka (konateľ, konatelia, predstavenstvo...), likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka – povinnosť podať do 30 dní, od kedy sa dozvedeli alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o predlžení. Ak tak povinná osoba neurobí, tak jej vznikne hrozba pokuty ako aj náhrady škody spôsobnej veriteľom (bližšie pozri: https://www.4justice.sk/pokuty-pre-konatelov-a21-66).

Dovolíme si upozorniť na ústretový krok zo strany vlády, a to na Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predlženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.“                 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade úpadku vo forme predlženia vzniká povinnej osobe povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. K tejto situácii Vám prinesieme viac informácií v našom nasledovnom článku.

V prípade hroziaceho úpadku alebo úpadku však existuje aj cesta vo forme reštrukturalizačného konania – reštrukturalizácie. Prostredníctvom reštrukturalizácie môžete riešiť či už úpadok alebo hroziaci úpadok firmy. Túto formu riešenia vzniknutej situácie je vhodné použiť v prípade, ak chcete zachovať prevádzku podniku alebo aspoň jej časť.

Na rozdiel od konkurzného konania účelom reštrukturalizácie nie je speňaženie celkového majetku úpadcu, ale snaha dosiahnuť medzi dlžníkom a jeho veriteľmi ,,dohodu“ o spôsobe uhradenia splatných pohľadávok veriteľov, a to všetko za účelom zachovania prevádzky podniku dlžníka alebo aspoň jej časti.

Základným cieľom reštrukturalizácie je ozdravenie podniku a snaha zachovať jeho prevádzku a zabezpečiť tak uspokojenie veriteľov dlžníka vo väčšom rozsahu, ako je tomu v konkurznom konaní.

Ak už spoločnosť v úpadku je, stále má povinnosť podať Návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak však poverí správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, môže požiadať o prerušenie konkurzného konania, a to až do času vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu. V tomto prípade musí preukázať, že ním poverený správca (osoba zapísaná v zozname správcov) pripravuje reštrukturalizačný posudok.

Správca pri príprave posudku zisťuje finančnú situáciu a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Ak správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučí, v posudku navrhne aj možný spôsob jej uskutočnenia.

Základným predpokladom pre úspešný proces reštrukturalizácie je reštrukturalizačný plán, v ktorom sú dojednané individuálne podmienky uspokojovania veriteľov dlžníka spolu s opatreniami, ktoré má dlžník prijať pre účely úspešnej reštrukturalizácie.

Proces reštrukturalizácie je náročný proces, kedy vďaka úspešnému naplánovaniu ozdravného procesu dochádza k záchrane prevádzkovania podniku dlžníka a k uspokojeniu splatných pohľadávok veriteľov prihlásených v reštrukturalizačnom konaní. Nevyhnutným predpokladom pre úspešný proces reštrukturalizácie je včasné zhodnotenie ekonomickej situácie dlžníka a s tým súvisiace správne vyhodnotenie hroziaceho úpadku.

Ak sa Vás táto situácia týka a neviete, ako ďalej, veľmi radi Vám pomôžeme a odporučíme Vám pre Vás najlepšie riešenie, a to vďaka tímu našich odborne spôsobilých správcov a ekonomických poradcov.