Blog

Vlastnícke právo – Susedské spory

Každý z nás sa určite stretol s pojmom vlastnícke právo. Vlastnícke právo nám umožňuje veci vlastniť. Čo to však znamená? Z právneho hľadiska to znamená, že môžeme určitú vec držať, užívať/požívať (jej plody) a disponovať  ňou. Čiže vlastník môže vec predať, požičať alebo aj zničiť. Napríklad (X) by vlastnil mobilný telefón, ktorý môže mať pri sebe (držať), volať z neho (užívať) a takisto ho môže predať (disponovať s ním).

Každý vlastník má však priznané právo na ochranu proti neoprávnenému zásahu do jeho vlastníckeho práva. Čiže napríklad, ak by si sestra (X) zobrala jeho  mobilný telefón a nechcela mu ho vrátiť, tak (X) sa môže domáhať vydania telefónu na súde. Je náležité však povedať, že je potrebná rovnováha medzi vlastníckym právom a právami ostatných.

Konflikty veľmi často nastávajú v prípade susedských sporov. Naša súčasná právna úprava vychádza z tzv. zásady vzájomnosti, teda každý vlastník má určité práva aj povinnosti. Totižto každý vlastník má povinnosť správať sa určitým spôsobom, konkrétne niečoho sa zdržať (napr. hluku po 22:00), niečo strpieť (napr. hluk od suseda, keď kosí), prípade niečo konať (napr. odstrániť konáre, ktoré presahujú na susedov pozemok).

Zakazuje sa však obťažovať susedov imisiami (nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami). Takisto nemožno susedov nad mieru primeranú pomerom obťažovať napr. vnikaním chovných zvierat, atď. Zákon nám však nehovorí o akomkoľvek obťažovaní, ale o takom, ktoré svojím trvaním či intenzitou prekračuje primeranú mieru. Ako príklad si môžeme uviesť susedku (D) a suseda (M). (D) si chce oddýchnuť na svojom dvore, avšak (M) sa rozhodne si pokosiť záhradu. V tomto prípade by nešlo o obťažovanie, ktoré by prekračovalo primeranú mieru. Ak by sa však (D) rozhodla nechať svoju hydinu pobehovať po dvore a tá by sa dostala na dvor (M) a zničila mu úrodu, v tom prípade by išlo o obťažovanie, ktoré by prekračovalo primeranú mieru. V tomto konkrétnom prípade s hydinou by (M) mal možnosť domáhať sa na súde toho, aby si (D) oplotila pozemok a tým zamedzila prenikaniu hydiny na jeho pozemok.

Čo však s konármi, ktoré presahujú od suseda na váš pozemok? Môžete ich odstrániť? Zákon nám v tomto prípade hovorí jasne, že áno môžete. Avšak iba vo vhodnom ročnom období a šetrne. Čiže nemôžete v období, keď jabloň rodí, poodsekávať konáre.

V súvislosti s presahujúcimi konármi sa môže vyskytnúť otázka: ,,Sú plody na presahujúcich konároch moje?“ Odpoveď je: nie, nie sú. Totiž vlastník stromu je aj vlastníkom jeho plodov. Ak by (D) vlastnila jabloň, ktorá presahuje na pozemok suseda (M) a jablká popadajú na jeho pozemok tak stále tie jablká patria (D). Aj keď sa nachádzajú na pozemku (M).

Dúfame, že sme vám priblížili a objasnili problematiku susedských sporov. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo potreby využiť právne služby, nás neváhajte kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroje: Občiansky zákonník

                Občianske právo hmotné, Ján Lazar a kolektív