Blog

Letná dovolenka a COVID

            S blížiacim sa letom a začínajúcou dovolenkou sezónou sa nám naskytuje otázka ohľadom možností cestovania v COVID dobe. V nasledujúcom článku Vám prinesieme prehľadné informácie o COVID osvedčení, ktoré sa zavedie vo všetkých členských štátoch Európskej únie od 1.júla 2021.

Čo je COVID osvedčenie?

COVID osvedčenie je potvrdenie v písomnej alebo elektronickej forme o nasledujúcich skutočnostiach:

  • potvrdenie o očkovaní,
  • potvrdenie o vykonanom teste,
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia.

Kde takéto COVID osvedčenie získam?

Poskytovanie osvedčenia majú zabezpečiť vnútroštátne orgány domovskej krajiny, a to bezplatne a v štátnom aj anglickom jazyku.

Čo ak v inej krajine EÚ neprijmú osvedčenie, ktoré mi vydala moja krajina, pretože vyzerá inak?

Pre lepšiu komunikáciu a rozpoznateľnosť budú všetky krajiny vydávať osvedčenie podľa spoločného vzoru, aby sa predchádzalo zmätočným situáciám.

Aké informácie osvedčenie obsahuje?

Osvedčenie bude obsahovať Vaše meno, dátum narodenia, označenie subjektu, ktorý Vám osvedčenie vydal a jedinečný identifikátor. Poverená osoba bude kontrolovať iba pravosť a platnosť osvedčenia. Pri kontrole NEBUDE dochádzať k výmene osobných údajov.

Aké vakcíny budú členské štáty akceptovať?

Všetky členské krajiny Európskej únie musia akceptovať registrované vakcíny Európskou liekovou agentúrou. Jednotlivé krajiny sa na základe svojho uváženia môžu rozhodnúť aj pre akceptáciu neregistrovaných vakcín.

Je takéto osvedčenie neobmedzené alebo len na určitý čas?

Platnosť osvedčenia sa odvíja od toho, o aké osvedčenie ide:

  • osvedčenie o očkovanížiadna lehota platnosti sa neuvádza
  • osvedčenie o vykonanom teste – v tomto prípade záleží od druhu vykonaného testu:
    •  Antigénový test – 48h
    •  RT – PCR test – 72h
  • osvedčenie o prekonaní ochorenia180 dní

Účelom COVID osvedčenia je priniesť prehľadnejšie a bezproblémové cestovanie. Občan nebude mať chaos a zmätok v opatreniach jednotlivých krajín. Na držiteľa tohto osvedčenia by sa nemali vzťahovať ďalšie obmedzujúce opatrenia jednotlivých členských štátov.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie ohľadom COVID osvedčenia. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_sk#ako-to-pome-vonmu-pohybu