Blog

Darovanie nehnuteľnosti

Darovanie je obvyklý spôsob, ako môžete na inú osobu previesť vlastnícke právo. Teda predmetom darovania môže byť akákoľvek vec za predpokladu, že je prevoditeľná. Aby nebolo možné tento predmet darovania zameniť, musí byť vymedzený dostatočne určito.

Darovanie, ako právny úkon upravený Občianskym zákonníkom, sa uskutočňuje prostredníctvom darovacej zmluvy. Pri darovacej zmluve darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. Medzi základné pojmové znaky darovacej zmluvy patrí bezodplatnosť, dobrovoľnosť a vymedzenie predmetu daru. V zmysle bezodplatnosti sa obdarovaný nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu a dobrovoľnosť znamená, že darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti.

Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a v prípade hnuteľnej veci vtedy, ak k odovzdaniu a prevzatiu danej veci nedôjde pri darovaní.

Podstatnými náležitosťami darovacej zmluvy sú:

  • názov právneho úkonu, teda treba uviesť, že ide o darovaciu zmluvu,

  • osobné údaje účastníkov, medzi ktoré patrí:

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu

b) a ak ide o právnickú osobu, tak názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

c) Medzi osobné údaje obdarovaného patrí: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu

d) a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

  • V prípade darovania pozemkov a stavieb musí darovacia zmluva obsahovať aj osobitné náležitosti, ktoré upravuje katastrálny zákon, a to označenie pozemku s uvedením najmä parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií, označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku, druhu pozemku a jeho výmery, označenie katastrálneho územia, príp. aj listu vlastníctva, na ktorom je pozemok evidovaný, a označenie stavby s uvedením druhu stavby, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, príp. aj listu vlastníctva, na ktorom je stavba evidovaná.

  • Pri darovaní bytov obsahuje ďalšie náležitostí darovacej zmluvy aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nimi sú najmä: základný popis bytu s vymedzením čísla bytu, orientačného čísla vchodu a poschodia, čísla listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný, označenie bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, najmä uvedením súpisného čísla domu a čísla parcely, na ktorom je dom postavený a katastrálneho územia, určenie veľkosti podlahovej plochy bytu bez plochy balkóna a lodžie.

Darovacia zmluva neobsahujúca takéto náležitosti je neplatná. Zároveň neplatnou je taká darovacia zmluva, pri ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Pri ponuke daru je darca povinný upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, obdarovaný je oprávnený vec vrátiť. Aj darca sa môže domáhať vrátenia daru vtedy, ak sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo na vydanie daru ako majetkové právo darcu sa premlčuje vo všeobecnej premlčacej dobe troch rokov, ktorá začína plynúť prvý deň odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz.

Súčasťou darovacej zmluvy môže byť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť, ktorý spočíva v doživotnom užívaní nehnuteľnosti darcom. Toto vecné bremeno sa zároveň zapisuje do časti C listu vlastníctva ako ťarcha a zostáva zachované aj po zmene vlastníka.

Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až na základe právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Ak chcete mať istotu, že darujete svoju vec v súlade s právnym poriadkom, obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu, radi Vám pomôžeme.