Blog

Konateľ a pracovný pomer

V dnešnom blogu si priblížime a objasníme postavenie konateľa ako štatutárneho orgánu najrozšírenejšej právnej formy obchodnej spoločnosti na Slovensku, a to spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.).

Konateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

  • dovŕšila 18 rokov,
  • je plne spôsobilá na právne úkony,
  • je bezúhonná.

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok, nakoľko spoločnosť ako taká je právnickou osobou, ktorá predstavuje fiktívnu osobu, ktorá nedokáže konať sama za seba.

Konateľ sa predovšetkým podieľa na obchodnom vedení spoločnosti, a to najmä na riadení spoločnosti, t. j. organizovanie a riadenie jej podnikateľskej činnosti, vrátane rozhodovania o podnikateľských zámeroch.

Na čo by sme však chceli upriamiť pozornosť je fakt, že vzťah medzi spoločnosťou a konateľom je vždy obchodnoprávnym vzťahom a nie pracovnoprávnym. Tento vzťah sa riadi predovšetkým zmluvou o výkone funkcie, ktorá je uzavretá medzi konateľom a spoločnosťou. V prípade, ak takáto zmluva uzavretá nebola, tak sa tento vzťah spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve. Z týchto dôvodov nemožno tvrdiť, že konateľ vykonávajúci iba funkciu konateľa je zamestnancom spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti sú v pracovnoprávnych vzťahoch a takéto vzťahy sa spravujú Zákonníkom práce.

Funkciu konateľa teda možno vykonávať na základe Zmluvy o výkone funkcie, ktorá musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie. Z takejto zmluvy však nevyplýva žiaden nárok na odmenu, a teda výkon funkcie konateľa je bezodplatný, pokiaľ v Zmluve o výkone funkcie nie je odplata za výkon funkcie výslovne dohodnutá.

Ako sme už uvádzali vyššie v prípade, ak nie je uzavretá Zmluva o výkone funkcie, tak sa vzťah medzi konateľom a spoločnosťou spravuje ustanoveniami o mandátnej zmluve, ktorá nemusí byť písomná, ale vždy ide o odplatnú zmluvu, a teda konateľ má nárok na odplatu za výkon svojej funkcie.

Vyššie uvedené však nevylučuje, aby konateľ spoločnosti bol aj zamestnancom danej spoločnosti. V takom prípade by išlo o situáciu, kedy jedna fyzická osoba je voči jednej spoločnosti v obchodnoprávnom vzťahu ako konateľ na základe zmluvy o výkone funkcie/mandátnej zmluvy (tento vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom) a zároveň táto fyzická osoba je voči spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu ako zamestnanec spoločnosti a vykonáva teda aj inú prácu (nie iba v súvislosti s výkonom funkcie konateľa) - tento vzťah sa spravuje Zákonníkom práce.

Preto napríklad nemožno na výkon funkcie konateľa aplikovať ustanovenia ohľadom dovolenky, či obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Avšak na tento právny vzťah možno uplatniť ustanovenie o zákaze konkurencie obsiahnuté v Obchodnom zákonníku.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie. V prípade potreby právnych služieb sa neváhajte na nás obrátiť na pravesluzby@4justice.sk.

Zdroje:

Obchodné právo, P. KUBÍČEK, A. ČENĚK, 2. vydanie

Obchodný zákonník

Zákonník práce