Blog

Čerpanie dovolenky

Výraz dovolenka je pomerne obľúbený a frekventovaný pojem, ktorý je používaný v našej spoločnosti. V dnešnom blogu vám priblížime, aké druhy dovolenky pozná náš právny poriadok, kto určuje čerpanie dovolenky, či aká je výmera dovolenky.

V právnom poriadku Slovenskej republiky rozlišujeme:

  • dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
  • dovolenku za odpracované dni,
  • dodatkovú dovolenku.

 Na dovolenku za kalendárny rok má zamestnanec nárok, ak počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku.  V prípade, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka, tak takýto zamestnanec má nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok.

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny, pričom časti zmien odpracovaných v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Ak však ide o zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, tak základná výmera dovolenky je najmenej päť týždňov.

Čo sa týka pedagogických zamestnancov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a pod., tak im prislúcha dovolenka najmenej osem týždňov.

Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri jej určovaní je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je však povinný určiť čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne zamestnanec nárok.

Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

Na dovolenku za odpracované dni má zamestnanec nárok, ak mu nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní. Táto dovolenka mu patrí v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Dodatková dovolenka je určená pre určitý okruh zamestnancov, a to napríklad pre zamestnancov pracujúcich po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov. Dodatková dovolenka je vo výmere jedného týždňa.

Dúfame, že sme Vám v dnešnom blogu opäť priniesli užitočné informácie a priblížili problematiku dovolenky. V prípade potreby akejkoľvek právnej služby nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj:

Zákonník práce