Blog

Zmeny v zákone proti byrokracii

S byrokraciou (def.: nepružné, úzkoprsé uplatňovanie formálnych pravidiel v úradovaní) sa stretol už každý z nás, či už pri rôznych žiadostiach alebo inom vybavovaní úradných záležitostí. Cieľom novely zákona proti byrokracii je znižovanie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, a to využívaním informačných systémov verejnej správy. Návrhom zákona sa rozširuje rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci v jednotlivých konaniach ako aj pri bežnej úradnej komunikácii predkladať v listinnej podobe.

Konkrétne, čo nám novela prináša, je vypustenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy a potvrdenia ako:

 • kópia rodného listu,
 • kópia sobášneho listu,
 • kópia úmrtného listu,
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, 
 • potvrdenie o pobyte,
 • potvrdenie o pridelení IČO,
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz,
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • výpis z registra sociálnych podnikov,
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
 • výpis z registra/zoznamu advokátov,
 • výpis z centrálneho registra exekúcií,
 • potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 • doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie,
 • údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva,
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Elektronizácia výpisov a potvrdení tak odstráni povinnosť predkladať najčastejšie vyžadované prílohy v mnohých úradných konaniach. Značný vplyv to bude mať najmä na predkladanie príloh záujemcami o zákazky vo verejnom obstarávaní, alebo pri žiadostiach o financovanie zo štátneho rozpočtu.

Dúfame, že sme vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie. V prípade potreby právnych služieb sa neváhajte na nás obrátiť na pravesluzby@4justice.sk.

 Zdroje:

Zákon č. 177/2018 Z.z.

Dôvodová správa k novele zákona č. 177/2018 Z.z.