Blog

Spoločnosť v kríze

V dnešnom blogu Vám priblížime, čo to je Spoločnosť v kríze podľa súčasnej platnej právnej úpravy a kedy sa spoločnosť nachádza v kríze.

Spoločnosť sa nachádza v kríze, ak sa nachádza v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Kedy sa však nachádza v úpadku? V úpadku sa spoločnosť nachádza vtedy, ak je platobne neschopná alebo v predlžení.

Na to, aby spoločnosť bola považovaná za platobne neschopnú, musí spĺňať nasledovné podmienky:

  1. Nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti
  2. dva peňažné záväzky
  3. viac ako jednému veriteľovi.

Spoločnosť je v predlžení ak:

  1. Je povinná viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,
  2. má viac ako jedného veriteľa, a
  3. hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku.

Spoločnosti hrozí úpadok v prípade, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Spoločnosťou v kríze môže byť len spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.) a komanditná spoločnosť (k.s.), ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba.

Naopak spoločnosťou v kríze nemôže byť banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľ platobného systému, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, platobná inštitúcia a veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

Ak je spoločnosť v kríze, vzťahujú sa na ňu viaceré zákonné obmedzenia. Napríklad, ak spoločnosti v kríze určité osoby poskytnú úver alebo iné obdobné plnenie, ktoré im hospodársky zodpovedá, tak takýto úver alebo obdobné plnenie sa považuje za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej financovania. Rovnako to platí pre plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená, alebo predĺžená.

Na to, aby sa plnenie považovalo za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje financovania spoločnosti, je potrebné, aby ho poskytli určité osoby, ktoré vymedzuje zákon.

Ide o:

a) člena štatutárneho orgánu, zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúceho organizačnej zložky podniku, člena dozornej rady,

b) toho, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

c) tichý spoločník,

d) osoba blízka osobám podľa písmen a), b) alebo c), (Osobou blízkou sa rozumie, príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.)

e)  osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a), b) alebo c).

Tieto vyššie vymedzené plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje nemožno vrátiť, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku ich vrátenia do krízy dostala.

Ak by došlo k takémuto vráteniu v rozpore so zákonom, tak sa musí plnenie vrátiť späť spoločnosti.

Dúfame, že sme Vám priblížili pojem Spoločnosť v kríze a v prípade potreby právnych služieb sa na nás neváhajte obrátiť na e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk.