Blog

Ako zmenka zjednoduší vymoženie vašej pohľadávky?

Každý z nás sa už pravdepodobne stretol s pojmom zmenka, ale čo to vlastne zmenka je? Zmenka predstavuje výlučne peňažný nárok na zaplatenie sumy zmenkového veriteľa voči zmenkovému dlžníkovi. V súčasnosti sú najmä rozšírené zmenky, ktoré plnia funkciu zabezpečenia pohľadávky. Najmä z toho dôvodu, že vymôcť pohľadávku na základe zmenky je jednoduchšie. V minulosti bolo možné o zmenkách rozhodnúť zmenkovým platobným rozkazom v skrátenom konaní. Od roku 2016 však prišla nová právna úprava, ktorá vypustila zmenkový platobný rozkaz.

Napriek tomu, že úprava zmenkového platobného rozkazu bola odstránená, ešte stále je možné využiť klasický platobný rozkaz. A preto pri podaní žaloby na zaplatenie zmenkovej sumy je možné, za splnenia všeobecných náležitostí žaloby a podmienok na vydanie platobného rozkazu, vydať platobný rozkaz.  Náležitosti, ktoré by mal zmenkový žalobca uviesť v žalobe sú nasledovné:

  • Označenie nároku (nárok zo zmenky), a podrobne zmenku opísať, tak aby nemohlo dôjsť k zámene
  • Označenie účastníkov zmenkového vzťahu
  • Dátum vystavenia zmenky
  • Zmenková suma
  • Dátum splatnosti

Tieto skutočnosti žalobca preukazuje výlučne zmenkou. Žalobca teda nie je povinný predkladať žiadne iné dôkazy, a tiež nie je povinný opisovať žiadne iné skutočnosti. Teda žalobca je povinný len preukázať, že je oprávneným majiteľom zmenky. Čo vyplýva aj zo samotného faktu, že zmenka je abstraktná (abstraktná znamená, že existuje bez bezprostredného vzťahu ku skutočnosti, a teda nie je potrebné preukazovať existenciu a výšku dlhu.). Žalobca by mal k žalobe pripojiť zmenku.

Vydanie platobného rozkazu, a teda skrátené konanie, je na úvahe súdu. Platobný rozkaz predstavuje tzv. skrátené konanie. V prípade vydania platobného rozkazu, tento sa doručí žalovanému spolu so žalobou. Po doručení má žalovaný 15 dní na podanie vecne odôvodneného odporu voči platobnému rozkazu.

V prípade nepodania odporu, má takýto platobný rozkaz vydaný súdom rovnaké účinky ako rozsudok. To znamená, že po právoplatnosti a vykonateľnosti platobného rozkazu je možné podať návrh na zahájenie exekučného konania v prípade, ak žalovaný nesplní svoju povinnosť stanovenú v platobnom rozkaze.

Dúfame, že sme Vám v dnešnom blogu priblížili problematiku Zmenky a jej vymáhania. Samozrejme, v prípade potreby Vám veľmi radi pomôžeme s vymožením zmenky. V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: pravnesluzby@4justice.sk.

Zdroj :

Bulletin slovenskej advokácie