Blog

Petícia ako nástroj priamej demokracie

Petícia, z latinského názvu tzv. petitio – žiadosť, je, ako nám už názov naznačuje, jednou z foriem priamej demokracie. Petičné právo upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ktorý vo svojom prvom článku toto právo priznáva každej osobe.

Petičné právo zaraďujeme medzi politické práva, prostredníctvom ktorých sa občania majú možnosť podieľať na veciach verejných. Právo podať petíciu má každý - fyzické osoby aj právnické osoby. Výnimku tvoria príslušníci ozbrojených síl a zborov vo veciach súvisiacich s ich výkonom služby. Osoba podávajúca žiadosť sa nazýva petent.

Zákon o petičnom práve nám ďalej vo svojich úvodných ustanoveniach upravuje, čo nesmie byť predmetom petície. Podľa predmetných ustanovení petíciou nemožno zasahovať do nezávislostí súdu a tiež ňou nemožno vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo k násiliu alebo hrubej neslušnosti.[1]

Na zostavenie petície si môžu občania vytvoriť petičný výbor. Náplňou výboru je prioritne obstarávanie podpisov pod petíciu a komunikácia so štátnymi orgánmi. K svojmu podpisu je podporovateľ petície povinný uviesť svoje meno, priezvisko a bydlisko.[2]

Po zhromaždení podpisov petičný výbor podá petíciu na príslušný orgán. Petícia môže mať písomnú a elektronickú formu.[3] Práve elektronické petície sú v súčasnosti veľmi obľúbené, no otázna je ich následná platnosť. Nakoľko jednou z podmienok elektronickej petície je kvalifikovaný elektronický podpis, ktorým disponuje len pomerne malá časť obyvateľstva, sa často stáva, že orgán verejnej moci takúto petíciu vybaví ako neplatnú.[4]

Ak to tak ustanovujú osobitné zákony, petícia môže predstavovať hmotnoprávnu požiadavku. Ako príklad môžeme uviesť povinnosť predložiť petíciu pri registrácii novej politickej strany s minimálne 1000 podpismi (zákon č. 424/1990 o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach) alebo predloženie petície s 350 000 podpismi za účelom vyhlásenia celoštátneho referenda.

Dúfame, že sme Vám v dnešnom blogu priniesli užitočné informácie o petičnom práve. V prípade, ak by ste mali záujem využiť naše právne služby, neváhajte nás kontaktovať na: pravnesluzby@4justice.sk


[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901

[2] Tamže

[3] Tamže

[4] https://www.slovensko.sk/sk/staznosti-a-peticie/peticia