Blog

Pracovný čas

V dnešnom blogu sme si pre Vás pripravili tému pracovný čas. Každý pracujúci človek má vedomosť, ako dlho pracuje, kedy má prísť do práce, či dokedy má pracovať. Môžeme povedať, že pracovný čas predstavuje tému, ktorá sa týka väčšiny obyvateľstva. Aj preto sme sa rozhodli Vám dnes objasniť, čo je to pracovný čas, poprípade, ako ho možno rozvrhnúť.

Pracovný čas si môžeme predstaviť ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Tu rozlišujeme napríklad aj dobu odpočinku, čo je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.

Rozlišujeme tzv. zákonný týždenný pracovný čas, ustanovený týždenný pracovný čas, určený týždenný pracovný čas, individuálne dohodnutý pracovný čas a dohodnutý pracovný čas.

Zákonný týždenný pracovný čas nám predstavuje zákonom stanovený maximálny týždenný pracovný čas.

Ustanovený týždenný pracovný čas nie je zákonom stanovený, ale je u zamestnávateľa stanovený maximálny rozsah týždenného pracovného času. To znamená, že zamestnávateľ ho ustanoví buď v pracovnej zmluve alebo v pracovnom poriadku.

Určený týždenný pracovný čas je po tom, ako sa rozvrhne pracovný čas, počet hodín, ktoré musíte v ten týždeň odpracovať.

Individuálne dohodnutý pracovný čas je dohodnutý menší rozsah pracovného času týždenne s osobitnými skupinami zamestnancov napríklad tehotnými ženami.

Dohodnutý pracovný čas je rozsah pracovného času, ktorý je dohodnutý medzi zamestnávateľom a zamestnancom v pracovnej zmluve.

Ďalej sa tento pracovný čas rozvrhuje do týždňa buď rovnomerne, nerovnomerne, flexibilne, alebo ako konto pracovného času.

Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne, rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne tri hodiny a pracovný čas za deň je maximálne 9 hodín. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom v určitom období presahovať hranicu pre ustanovený týždenný pracovný čas, teda ustanovený zamestnávateľom.

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času sa využíva v prípade, ak povaha práce nedovoľuje, aby bol pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne, pričom priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne v období najviac 4 mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. Taktiež tento pracovný čas nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín.

V súčasnosti sa často môžete stretnúť aj s takzvaným flexibilným pracovným časom, kedy rozvrhovanie pracovného času čo sa týka začiatku a konca zmeny je v rukách zamestnanca. Zamestnávateľ určuje len základný pracovný čas, kedy musíte byť v práci.

Konto pracovného času predstavuje také rozvrhnutie, kedy zamestnávateľ využíva zamestnanca podľa potreby, pričom mzda je pevne stanovená bez ohľadu na počet odpracovaných hodín.

V prípade tzv. domáckej práce (home office) sa zamestnávateľ so zamestnancom môže dohodnúť, že zamestnanec  si pri domáckej práci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa domácka práca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.

 V prípade, ak by si zamestnanec sám rozvrhoval pracovný čas, tak mu napríklad nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu či mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.

Dúfame, že sme Vám priniesli užitočné informácie ohľadom pracovného času. V prípade potreby využitia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať na pravnesluzby@4justice.sk.